Rezerwat przyrody „Stawy Milickie” tworzy pięć kompleksów stawowych: Jamnik, Radziądz, Stawno, Ruda Sułowska i Potasznia, w których skład wchodzą również tereny lasów, łąk, pól i pastwisk. Jest to największy rezerwat położony na terenie województwa dolnośląskiego (łącznie zajmuje powierzchnię: 5 298,15 ha).

Celem ochrony powyższej formy ochrony przyrody jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku, a także innych gatunków zwierząt, roślin i ich siedlisk.

Rezerwat stanowi jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Polsce. Obszar, dzięki niezwykłym walorom przyrodniczym i krajobrazowym, został w 1995 r. wpisany na listę konwencji ramsarskiej (Ramsar Convention on Wetlands). Ponadto jako jedyny krajowy obiekt wchodzi w skład międzynarodowej sieci jezior i innych zbiorników wodnych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi Living Lakes („żyjące jeziora”).

W związku z powyższym zainteresowanie rezerwatem przyrody Stawy Milickie jako miejscem do filmowania i fotografowania przyrody jest nadzwyczaj duże, zwłaszcza w dwóch ostatnich latach.

W uzasadnionych przypadkach (np. w celach edukacyjnych lub naukowych), Regionalna Dyrekcja wydaje zezwolenia na filmowanie/fotografowanie przyrody poza szlakami turystycznymi – w trybie art. 15 ust. 1 pkt 15 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – pod warunkiem, że działania te nie spowodują negatywnego oddziaływania na ornitofaunę, stanowiącą cel ochrony rezerwatu.

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak to, że w ostatnim czasie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących nielegalnego poruszania się w rezerwacie poza szlakami turystycznymi, a także nieprzestrzegania przez niektóre osoby warunków wydanych zezwoleń.

Regionalna Dyrekcja była m.in. informowana o przypadkach, że osoby posiadające zezwolenie przechodziły przez stawy z niskim poziomem wody celem dotarcia do wysp, co jest w rezerwacie zakazane i nigdy nie stanowiło przedmiotu decyzji wydawanych przez RDOŚ.

Zgłoszenia dotyczyły również nielegalnie prowadzonych warsztatów fotograficznych, penetrowania przez fotografów trzcinowisk i miejsc trudnodostępnych, tworzenia „dzikich” obozowisk (w tym wykaszania miejsc pod namioty i czatownie), a także aroganckiego zachowania niektórych osób względem pracowników Spółki proszących o okazanie posiadanego zezwolenia na poruszanie się poza szlakami turystycznymi.

W związku z powyższym informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć opisane powyżej sytuacje powodujące negatywne oddziaływanie na florę i faunę rezerwatu przyrody Stawy Milickie.

Skutkiem wyżej wymienionych zachowań będzie zaostrzenie warunków zezwoleń wydawanych przez Regionalną Dyrekcję na odstępstwa od zakazów obowiązujących w granicach rezerwatu, ograniczaniu ulegnie również liczba dni wstępu do rezerwatu na jaką będzie można uzyskać zezwolenie).

Ponadto celem ograniczenia presji związanej z poruszaniem się ludzi poza szlakami turystycznymi, nie będzie możliwe uzyskanie zgody na prowadzenie warsztatów fotograficznych w strefach objętych ustawowymi zakazami.

Prawdopodobnie na terenie rezerwatu wzmożone zostaną również kontrole mające na celu wyegzekwowanie przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody – zgodnie z art. 127 pkt 1b ustawy kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody podlega karze aresztu lub grzywny.

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu