21 listopada 2018 r. na terenie obszaru Natura 2000 Sandr Brdy PLH220026 pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Rytel oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przeprowadzili działania ochrony czynnej polegające na uprzątaniu powierzchni po huraganie z 2017 r. z zalegających gałęzi na siedliskach boru chrobotkowego w Nadleśnictwie Rytel.

Chrust zbierano ręcznie i wynoszono poza miejsce występowania siedliska lub w obrębie siedliska układano w niewielkie pryzmy. Działania wykonano zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sandr Brdy PLH 220026, określonymi dla siedliska 91T0 – sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum). Łącznie działania przeprowadzono na powierzchni ok. 1,9 ha.

Bory chrobotkowe to bardzo ubogie siedliska leśne, na terenie których, po huraganie w 2017 r. stwierdzono duże ilości gałęzi (nie tylko chrustu cienkiego). Zalegająca biomasa powoduje użyźnianie siedliska, co w konsekwencji doprowadza do dominacji runa mszystego i zaburzeń w rozwoju plech charakterystycznych dla niego gatunków porostów.

Chronimy bory chrobotkowe dla Niepodległej, 21 listopada 2018
Źródło: RDOŚ w Gdańsku