Konkurs on-line „Test wiedzy z ochrony przyrody” ma na celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat celów związanych z różnorodnością biologiczną, w szczególności dotyczących poprawy stanu różnorodności biologicznej i pełniejszego powiązania jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju.

Konkurs jest podzielony na cztery testy, każdy test zawiera 25 pytań jednokrotnego wyboru i będzie dostępny na naszej stronie przez okres 30 dni. Po każdym z testów zostanie wybranych 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę w postaci tableta.

TEST NUMER 1

 • będzie realizowany w okresie 01.06.2018 – 30.06.2018
 • laureaci zostaną wybrani do 18.07.2018 (przekazanie nagród nastąpi do 31.07.2018)
 • obejmuje tematykę związaną z bogactwem różnorodności przyrodniczej Polski, tendencjami zmian różnorodności biologicznej jako elementem zarządzania zasobami środowiska, teorią ekonomii środowiska i modelami systemów zarządzania środowiskiem, ochroną środowiska oraz zachowaniem różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej
 • tematyka testu została zawarta w WYKŁADZIE NR 1 dostępnym od 25.05.2018 na http://pwgip.pl/wyklady-online/wyklad-nr-1/ oraz w broszurze edukacyjnej dostępnej na http://pwgip.pl/broszura-merytoryczna-w-wersji-elektronicznej/

TEST NUMER 2

 • będzie realizowany w okresie 19.07.2018 – 18.08.2018
 • laureaci zostaną wybrani do 31.08.2018 (przekazanie nagród nastąpi do 31.08.2018)
 • obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem terenami o wysokich walorach przyrodniczych, wzmocnieniem systemu zarządzania obszarami chronionymi, utrzymaniem i odbudową cennych ekosystemów, skuteczną egzekucją przepisów w zakresie ochrony przyrody oraz różnorodnością biologiczną w kontekście adaptacji do zmian klimatu
 • tematyka testu została zawarta w WYKŁADZIE NR 2 dostępnym od 09.07.2018 na http://pwgip.pl/wyklady-online/wyklad-nr-2/ oraz w broszurze edukacyjnej dostępnej na http://pwgip.pl/broszura-merytoryczna-w-wersji-elektronicznej/

TEST NUMER 3

 • będzie realizowany w okresie 01.09.2018 – 30.09.2018
 • laureaci zostaną wybrani do 15.10.2018 (przekazanie nagród nastąpi do 15.10.2018)
 • obejmuje tematykę związaną z zieloną infrastrukturą jako narzędziem pozwalającym na utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych, społecznych i rekreacyjnych dla gmin wiejskich i miejskich oraz możliwościami finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej
 • tematyka testu została zawarta w WYKŁADZIE NR 3 dostępnym od 25.08.2018 na http://pwgip.pl/wyklady-online/wyklad-nr-3/ oraz w broszurze edukacyjnej dostępnej na http://pwgip.pl/broszura-merytoryczna-w-wersji-elektronicznej/

TEST NUMER 4

 • będzie realizowany w okresie 16.10.2018 – 15.11.2018
 • laureaci zostaną wybrani do 30.11.2018 (przekazanie nagród nastąpi do 30.11.2018)
 • obejmuje tematykę związaną z efektywnym zarzadzaniem ochroną środowiska na szczeblu gminy, szansami, korzyściami i możliwościami wynikającymi z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS oraz opracowywaniem lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska
 • tematyka testu została zawarta w WYKŁADZIE NR 4 dostępnym od 09.10.2018 na http://pwgip.pl/wyklady-online/wyklad-nr-4/ oraz w broszurze edukacyjnej dostępnej na http://pwgip.pl/broszura-merytoryczna-w-wersji-elektronicznej/

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział każdy kto ma ukończone 18 lat i zarejestruje się na stronie www.pwgip.pl (rejestracja dostępna jest pod adresem: http://pwgip.pl/obsluga-uzytkownikow/registration/) UWAGA: podczas rejestracji należy podać swoje prawidłowe dane ponieważ będą one niezbędne w celu kontaktowania się z laureatami konkursu.

Główne zasady rywalizacji

 1. Każdy test obejmuje 25 pytań jednokrotnego wyboru.
 2. Na wszystkie pytania Uczestnik odpowiada pojedynczo, tzn. aby przejść do pytania numer 2 należy udzielić odpowiedzi na pytanie nr 1 i kliknąć „Następne”.
 3. Nie ma możliwości poprawienia udzielonej już odpowiedzi.
 4. Przy ocenie testów głównym kryterium oceny jest ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, natomiast kryterium pomocniczym jest czas udzielania odpowiedzi (zegar liczy czas od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania do kliknięcia okna „Wyślij test” które pojawia się po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie).
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w danym teście tylko jeden raz – liczy się pierwsza przesłana wersja testu. Nie można jednego testu rozwiązywać kilka razy, pod uwagę brana będzie tylko pierwsza, przesłana i zarejestrowana wersja.
 6. Poprawność odpowiedzi i czas, Uczestnicy poznają dopiero w chwili ogłoszenia wyników, co pozwoli wyeliminować chęć powtórzenia testu, w przypadku, gdy wyniki nie będą satysfakcjonować Uczestnika.
 7. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej wiadomości na łamach portalu www.pwgip.pl . Dodatkowo, informacja o zwycięstwie danego uczestnika zostanie przekazana mailowo bądź telefonicznie.
 8. Uczestnik, który zostanie nagrodzony w teście nr 1 nie może wziąć udziału w teście nr 2, 3 i 4. Uczestnik, który zostanie nagrodzony w teście nr 2 nie może wziąć udziału w teście nr 3 i 4. Uczestnik, który zostanie nagrodzony w teście nr 3 nie może wziąć udziału w teście nr 4. Zasada ta nie dotyczy Uczestników, którzy nie znaleźli się na listach rankingowych, tj. jeśli uczestnik weźmie udział w teście nr 1 ale nie zostanie nagrodzony, może wziąć udział w teście nr 2, 3 i 4.
 9. W każdym teście zostanie nagrodzonych 10 osób, czyli łącznie w 4 testach zostanie nagrodzonych 40 Uczestników Konkursu.
 10. Nagrody zostaną przesłane na adres Uczestnika, podany w procesie rejestracji na koszt Organizatora.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w Regulaminie Konkursu dostępnym na http://pwgip.pl/konkurs/regulamin-konkursu/

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszym Quzie!