REGULAMIN KONKURSU „TESTY WIEDZY Z OCHRONY PRZYRODY”
POBIERZ PDF >> REGULAMIN KONKURSU PWGIP

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie, którego celem jest udział w jednym z czterech testów wiedzy, zgodnie z tematyką szczegółową, opisaną w pkt. III niniejszego konkursu zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw z siedzibą w Warszawie 04-088 przy ulicy Majdańskiej 9/62, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (umowa nr POIS.02.04.00-00-0087/16-00 z dn. 13.04.2017r.) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki i listy laureatów będą publikowane na stronie internetowej projektu pwgip.pl .
 5. Konkurs realizowany będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikami”) są wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu, które poprawnie zarejestrują się na stronie pwgip.pl.
 2. Uczestnik Konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz z treścią tematyki konkursowej opisanej w rozdziale III.

III.PRZEDMIOT KONKURSU I JEGO TEMATYKA

 1. Konkurs obejmuje przeprowadzenie 4 testów wiedzy, składających się z 25 pytań każdy na zasadach testu zamkniętego, z czterema odpowiedziami, z których 1 z nich jest poprawna.
 2. Każdy test odpowiada treściom 1 z 4 wykładów on-line dostępnych na stronie pwgip.pl oraz broszury pn. „Szanse możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody” dostępnej na stronie www.pwgip.pl (zakładka materiały), z którymi Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać przed przystąpieniem do udziału w Konkursie. Wykład przyporządkowany do testu będzie publikowany 7 dni kalendarzowych przed terminem przeprowadzenia danego testu, zaś broszura dostępna będzie przez cały okres trwania konkursu.
 3. Konkurs podzielony będzie na cztery TESTY WIEDZY, których tematyka obejmuje:
 • TEST NUMER 1 – 01.06.2018 – 30.06.2018 (ogłoszenie wyników do 18.07.2018 wręczenie nagród do 31.07.2018). Test obejmuje tematykę związaną
  z bogactwem różnorodności przyrodniczej Polski, w tym stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element zarządzania zasobami środowiska. Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarzadzania środowiskiem uwzględniające eksploatację zasobów, ochronę środowiska oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej.
 • TEST NUMER 2 – 19.07.2018 – 18.08.2018 (ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród od 18.08.2018 do 31.08.2018). Test obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi. Utrzymanie i odbudowa cennych ekosystemów oraz ich funkcji. Skuteczna egzekucja przepisów w zakresie ochrony przyrody. Różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian klimatu. Wrażliwość ekosystemów cennych przyrodniczo na zmiany klimatu. Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych.
 • TEST NUMER 3 – 01.09.2018 – 30.09.2018 (ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród od 01.10.2018 do 15.10.2018). Test obejmuje tematykę związaną z zieloną infrastrukturą jako narzędziem pozwalającym na utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych, społecznych i rekreacyjnych dla gmin wiejskich i miejskich. Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.
 • TEST NUMER 4 – 16.10.2018 – 15.11.2018 (ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród od 16.11.2018 do 30.11.2018). Test obejmuje zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem ochroną środowiska na szczeblu gminy. Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS. Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska. Studium przypadku wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.
  UWAGA: Zgodnie z zaleceniami administratora konkursu z dn. 08.10.2018 pytania będą wyświetlane w kolejności losowej.

IV.ZASADY RYWALIZACJI, WARUNKI UCZESTNICTWA, WYGRANA, NAGRODY

 1. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie projektu pwgip.pl. Poprawna rejestracja obejmuje podanie Imienia i Nazwiska, Nazwy Użytkownika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz hasła. Po poprawnej rejestracji każdy Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, który potwierdza założenie konta Użytkownika na stronie www.pwgip.pl. Każda z osób będących potencjalnymi Uczestnikami Konkursu może założyć tylko jedno konto na stronie www.pwgip.pl.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu, przed przystąpieniem do Testu zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych tj. : Imienia i Nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu. Osoby, które nie wskażą wszystkich ww. danych w procesie oceny testów zostaną zdyskwalifikowane. Dotyczyć to będzie również potencjalnych zwycięzców, bez możliwości odwołania.
 3. Przed przystąpieniem do testu, Uczestnik zobowiązany jest obejrzeć wykład on-line, który stanowi źródło informacji, z których ułożony został dany test. np. przystępując do testu NUMER 1 należy obejrzeć WYKŁAD NR 1 oraz zapoznać się w treścią broszury merytorycznej pn. „Szanse możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody” dostępnej na stronie pwgip.pl (zakładka materiały).
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w danym teście tylko RAZ (czyli np. w TEŚCIE NR 1 można udział wziąć raz) – podczas wyboru laureatów będzie brana pod uwagę pierwsza, poprawnie przesłana wersja testu z jednego numeru IP. Czyli, jeśli z jednego numeru IP zostaną przesłane dwa testy, to pod uwagę będzie brana ta przesłana wcześniej.
 5. Uczestnik, który zostanie nagrodzony w teście nr 1 nie może wziąć udziału w teście nr 2, 3 i 4. Uczestnik, który zostanie nagrodzony w teście nr 2 nie może wziąć udziału w teście nr 3 i 4. Uczestnik, który zostanie nagrodzony w teście nr 3 nie może wziąć udziału w teście nr 4. Zasada ta nie dotyczy Uczestników, którzy nie znaleźli się na listach rankingowych, tj. jeśli uczestnik weźmie udział w teście nr 1 ale nie zostanie nagrodzony, może wziąć udział w teście nr 2, 3 i 4.
 6. Każdy test składa się z 25 pytań. Po poprawnym zalogowaniu, uczestnik konkursu akceptuje Regulamin Konkursu wraz z klauzulą informacyjną w zakresie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dostępna na stronie pwgip.pl) i zostaje mu wyświetlone pierwsze pytanie quizowe. UWAGA: W chwili wyświetlenia pierwszego pytania włącza się zegar liczący czas rozwiązania quizu. Na pytania uczestnik odpowiada pojedynczo, tzn. aby przejść do kolejnego pytania należy udzielić odpowiedzi na poprzednie pytanie. Nie ma możliwości poprawienia udzielonej już odpowiedzi. Po zakończeniu testu, należy kliknąć niezwłocznie WYŚLIJ, bowiem obok poprawności odpowiedzi liczy się także czas udzielania odpowiedzi.
 7. W każdym teście udział może wziąć nieograniczona ilość osób, w okresie przypisanym do danego testu.
 8. W każdym teście zostanie nagrodzonych 10 osób, czyli łącznie w 4 testach zostanie nagrodzonych 40 Uczestników Konkursu. Zgodnie z aktualizacją regulaminu z dnia 19.07.2018 każdy laureat konkursu musi identyfikować się indywidualnym adresem IP. Każda osoba otrzyma tablet o wartości nieprzekraczającej 750 złotych.
 9. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które udzielą największą ilość poprawnych odpowiedzi. W przypadku, w którym więcej jak 10 osób uzyska taką samą ilość poprawnych odpowiedzi, oceniany będzie czas realizacji testu, tj. zostaną nagrodzone osoby, które zrealizowały test w najkrótszym czasie.
 10. W przypadku, w którym więcej jak 10 osób uzyska taki sam czas odpowiedzi i tyle samo poprawnych odpowiedzi, liczyć się będzie data przystąpienia do testu a w bardziej zaawansowanych przypadkach godzina. W sytuacji, gdy np. 12 osób uzyska ten sam czas a ich odpowiedzi będą takie same, wygra 10 osób, których data przystąpienia do testu była najbliżej daty rozpoczęcia realizacji danego quizu wskazanych w pkt. III.3, a w bardziej zaawansowanych przypadkach pod uwagę brana będzie godzina, minuta, sekunda, przystąpienia do testu.
 11. W sytuacji, w której więcej jak 10 osób uzyska identyczne wyniki ww. zmiennych nastąpi losowanie, które odbędzie się w obecności Prezesa Zarządu KSI, aby wyłonić 10 laureatów.
 12. UWAGA!! Poprawność swojej odpowiedzi (tj. ilość uzyskanych punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania) oraz czas w jakim został rozwiązany test, Uczestnicy poznają indywidualnie dopiero w chwili ogłoszenia wyników poprzez korespondencje mailową, która zostanie wysłana indywidualnie do każdego Uczestnika na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Pozwoli to wyeliminować chęć powtórzenia testu, w przypadku, gdy wyniki nie będą satysfakcjonować danego uczestnika. Tylko pierwszy test wysłany przez danego uczestnika bierze się pod uwagę w procesie oceny.
 13. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej wiadomości na łamach portalu projektu pwgip.pl. Dodatkowo, informacja o zwycięstwie danego uczestnika zostanie przekazana mailowo bądź telefonicznie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swojego testu, osobiście w biurze projektu (ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka) w terminie 7 dni od daty opublikowania listy laureatów danego testu na www.pwgip.pl, po uprzednim wylegitymowaniu się aktualnym dowodem tożsamości bądź innym dokumentem ze zdjęciem.Decyzja administratora konkursu dotycząca przebiegu konkursu oraz wyników konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
 15. Nagrody będą opodatkowana wg przyjętych zasad stosowanych w podobnych przypadkach. Osoby przyjmujące nagrody są zobowiązane do samodzielnego rozliczenia podatku z ww. tytułu.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.
 3. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez laureata nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym regulaminie, następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną przyznane kolejnym Uczestnikom wg osiągniętych wyników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  2. problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych;
  3. jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu nagrody;
  4. mające wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez Organizatora, będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, nieuprawnionym dostępem do zgłoszeń, utratą zgłoszeń, opóźnieniem zgłoszeń;
  5. udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
  6. nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Opiekuna i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji końcowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu jak również odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. W przypadku otrzymania mniejszej niż wymagana ilość testów, Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym samym wydłużenia czasu jego rozstrzygnięcia.
 7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną w zakresie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dostępną na stronie pwgip.pl) związanych z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.
 10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 11. Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to również prawa do wydania nagrody.
 12. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Za treść i postanowienia Regulaminu Konkursu „Test wiedzy z ochrony przyrody” odpowiada wyłącznie Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.