Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 i Włocławska Dolina Wisły PLH040039.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi projektami:

Uwagi i wnioski do projektów planów zadań ochronnych można składać do 10 stycznia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz lub na adres e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl z podaniem tytułu wiadomości: „Uwagi do projektu planu zadań ochronnych (należy wpisać nazwę obszaru)”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy