Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 r. W połowie grudnia 2018 r. skontrolowano miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków, na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Słupi PLB220002 i Wielki Sandr Brdy PLB220001, położonych jednocześnie w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi oraz w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Prace koordynowane są przez Marka Ziółkowskiego.

Celem monitoringu jest wskazanie lokalizacji ważnych miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych, w tym noclegowisk i żerowisk; ocena znaczenia tych miejsc dla populacji migrującej i zimującej, a także określenie wpływu warunków atmosferycznych na liczebność stad żerowiskowych i ptaków zimujących. Na podkreślenie zasługuje, iż gatunek ten wymieniony został w załączniku I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia), a w obszarze Wielki Sandr Brdy populacja zimująca stanowi przedmiot ochrony.

Badania prowadzone w sezonach: 2016/2017 i 2017/2018 wykazały, że obydwa obszary są ważnym, w skali europejskiej, miejscem zimowania łabędzi krzykliwych. Monitoring stanowić będzie uzupełnienie wiedzy o znaczeniu obszarów jako miejsca koncentracji tego gatunku.

W trakcie kontroli, w połowie grudnia 2018 roku największe zgrupowanie żerowiskowe łabędzi krzykliwych, liczące ponad 980 osobników, stwierdzono przy granicy obszaru Natura 2000 Dolina Słupi. Na noclegowiskach na terenie tego obszaru obserwowano łącznie ponad 760 osobników. W obszarze Wielki Sandr Brdy odnotowano łącznie ponad 430 łabędzi krzykliwych, przebywających w ciągu dnia na jeziorach, przez które przypływają rzeki Brda i Zbrzyca.

W sezonie 2018/2019 badania kontynuowane będą w styczniu, w lutym i w marcu.

Kolejny sezon monitoringu koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000 , grudzień 2018
źródło: RDOŚ GDAŃSK