Projekt „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” zakłada realizację programu aktywnej edukacji ekologicznej dot. ochrony różnorodności biologicznej w zakresie zarządzania środowiskiem i planowania działań ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem opracowania instrumentów planistycznych oraz promocji dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

Zadanie obejmuje: organizację 105 ogólnopolskich, dwukaskadowych paneli edukacyjnych pt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody” dla łącznie ok 2 100 przedstawicieli JST, opracowanie druk i dystrybucje broszury szkoleniowej oraz materiałów informacyjno – promocyjnych, budowę i administrację platformy e-learningową wraz z filmami edukacyjnymi, realizację konkursu on-line „Test Wiedzy z Ochrony Przyrody” oraz realizację kampanii informacyjno – promocyjnej w prasie branżowej dla JST. Szacuje się, że sumaryczna liczba odbiorców projektu wyniesie ok. 82 700 osób z terenu całej Polski.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju poprzez wsparcie samorządów w opracowywaniu lokalnych strategii, planów i programów dot. zarządzania ochroną przyrody. Skutkować to będzie włączeniem problematyki ochrony przyrody w proces podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym.

Warto zaznaczyć, że z uwagi na  potencjał i zawartość merytoryczną naszego programu, projekt uzyskał poparcie 74 organizacji, instytucji oraz samorządów z całej Polski, w tym: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 6 Urzędów Miast Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, 20 Urzędów Miast,30 Urzędów Gmin oraz 14 Instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 803 632,50 PLN