Rejestracja

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw z siedzibą ul. Majdańska 9 lok. 62, 04-088 Warszawa
  2. 2. Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ksi.org.pl
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji, promocji, rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań.
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie informacji, promocji, rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań.
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu informacji i promocji będą przechowywane do czasu zakończenia projektu, nie krócej niż rok od czasu zakończenia projektu.
  6. 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od dnia zakończenia realizacji projektu jednak nie dłużej niż do czasu akceptacji przez Komisję Europejską sprawozdania końcowego z realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych.
  7. 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. 9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji projektu i/lub udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  10. 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  11. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.

  Rejestrując się na stronie www.pwgip.pl potwierdzam otrzymanie powyższych informacji.

  OŚWIADCZENIA

  Rejestrując się na stronie www.pwgip.pl wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10. Ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/-a, że projekt „Ogólnopolski programu wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w konkursie, które zostały określone w regulaminie konkursu, dostępnego w zakładce KONKURS/REGULAMIN KONKURSU.

   

  W celu zarejestrowania się wypełnij poniższy formularz

   

 • format numeru 48000000000

 • Wskaźnik siły hasła
 • Pola oznaczone gwiazdką " * ", oraz kod potwierdzający muszą zostać wypełnione.