W listopadzie zakończono prace związane odbiorem wykonanych działań ochrony czynnej na murawach kserotermicznych i słonoroślach w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000. Celem działań była poprawa i utrzymanie warunków świetlnych oraz termicznych, które sprzyjają rozwojowi tego typu roślinności.

Zabiegi na murawach kserotermicznych polegały na wykoszeniu roślinności zielnej, a także usunięciu drzew i krzewów oraz ich odrostów. Natomiast w przypadku słonorośli, koszono trzcinę pospolitą zarastającą dno doliny.

Siedliska murawowe powstały na skutek działalności rolniczej, a jej zaprzestanie (brak użytkowania) doprowadziło do pogorszenia stanu ochrony. Dzięki prowadzanym od kilku lat działaniom ochrony czynnej te cenne zbiorowiska roślinne mają szanse na przetrwanie w dobrym stanie.

Działania były prowadzone w 15 rezerwatach przyrody: Góra Miedzianka, Góra Zelejowa, Góra Rzepka, Góry Pieprzowe, Murawy Dobromierskie, Skorocice, Skowronno, Skotniki Górne, Winiary Zagojskie, Góry Wschodnie, Przęślin, Krzyżanowice, Wzgórza Sobkowskie, Wąwóz w Skałach i Owczary. Rezerwaty te położone są na terenie 6 obszarów Natura 2000. Łącznie prace wykonano na powierzchni 32,40 ha.

Działania ochronne realizowane są w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach