Polska, jako strona Konwencji o różnorodności biologicznej, zobowiązana jest do przedstawienia szóstego krajowego raportu z jej wdrażania.

Raport ma koncentrować się na ocenie zmian w różnorodności biologicznej oraz skuteczności polityk i legislacji z obszaru ochrony przyrody. Informacje zawarte w raportach Stron będą podstawą do opracowania piątej edycji Global Biodiversity Outlook oraz do końcowej oceny wdrożenia Strategicznego Planu dla Różnorodności Biologicznej 2011-2020 oraz Celów Aichi. Pomogą również przy formułowaniu ram strategicznych działań po roku 2020 na rzecz różnorodności biologicznej.

Można zgłaszać uwagi do projektu

Kluczową treścią krajowego raportu jest śródokresowa ocena realizacji Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020.
W trakcie kilkumiesięcznych prac, na podstawie wkładów otrzymanych od podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce, przygotowany został projekt raportu, który zostaje obecnie przedłożony do konsultacji społecznych. Ewentualne opinie i uwagi do projektu raportu(1) można przesyłać do 25 października na adres gabriela.szuba@mos.gov.pl.

Źródło: MŚ