Drony, kamery termowizyjne, wyposażenie do badania spalin – te i inne sprzęty specjalistyczne o wartości 4,4 mln zł zostaną zakupione przez jednostki służb mundurowych dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyposażenie ma służyć zapobieganiu degradacjom ekologicznym, interwencjom kryzysowym, związanym również z anomaliami pogodowymi, oraz nadzorowaniu stanu środowiska i jego ochronie.

Beneficjenci otrzymają dofinansowanie z NFOŚiGW dzięki programowi priorytetowemu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

Dotacja na zakup kamer termowizyjnych 

Inicjatywę pn. Zakup kamer termowizyjnych jako doposażenie jednostek pływających do skutecznego wspomagania ochrony środowiska na polskich obszarach morskich podejmie Morski Oddział Straży Granicznej im. Płk. Karola Bacza z Gdańska. Całkowity koszt zakupu 6 sztuk osprzętowania (w terminie do końca października 2019 r.) zamknie się w kwocie 300 000 zł. Dotacja NFOŚiGW przekazana ze środków krajowych w tym wypadku wyniosła 150 000 zł. Przedsięwzięcie pozwoli objąć ochroną inną niż przeciwpowodziowa 69 200 ha terenu. Ten efekt ekologiczny zostanie uzyskany pod koniec października 2019 r.

Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego

NFOŚiGW dofinansował również realizację projektu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie pn. Zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) typu wirnikowiec wraz z osprzętem. Pięciokilogramowy bezzałogowy statek powietrzny o pułapie lotu ok. 2000 m zapewni możliwość pozyskania informacji przez operatora o aktualnej sytuacji w nadzorowanym obszarze i będzie przeznaczony m.in. do wykrywania oraz monitorowania zagrożeń dla środowiska naturalnego, a także wsparcia akcji ratowniczych.

Całkowity koszt inicjatywy sięgnie 200 000 zł, przy czym dotacja NFOŚiGW wyniesie 100 000 zł. Do 31 listopada 2019 r. zostanie osiągnięty efekt ekologiczny zadania – zabezpieczenie 300 ha terenów ochroną inną niż przeciwpowodziowa.

Dotacja na zakup sprzętu do badania spalin

Projekt pn. Zakup sprzętu do badania spalin na potrzeby działań wspomagających ochronę środowiska naturalnego otrzymał dotację NFOŚiGW przyznaną z jego środków własnych w wysokości 1 244 6500 zł. Realizowany będzie przez Komendę Główną Policji do 30 listopada 2019 r. Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisano w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Sygnowała ją dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska NFOŚiGW Anna Czyżewska oraz zastępca dyrektora Biura Finansów KGP w Warszawie Małgorzata Kubicka. Nabycie specjalistycznego sprzętu będzie kosztowało 2 489 000 zł, przy czym KGP zaangażuje jeszcze środki własne na poziomie 1 244 500 zł.

Źródło: NFOŚiGW