W rezerwacie przyrody Góra Gipsowa zakończył się kolejny etap prac z zakresu ochrony czynnej, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Góra Gipsowa to w województwie opolskim jeden z dwóch rezerwatów stepowych i jeden z trzech, w granicach którego występują zbiorowiska kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea. W bieżącym roku obiekt obchodzi 60. rocznicę swego istnienia, jednak jego historia jest znacznie dłuższa i sięga lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze postulaty o objęcie tego obszaru ochroną. Florystyczne badania na tym terenie prowadzone były przez naukowców niemieckich już w pierwszej połowie XIX wieku, a po raz pierwszy ochroną część Góry Gipsowej została objęta jeszcze przed II wojną światową, w 1935 r.

Góra Gipsowa to nie tylko jednak najstarszy i należący do najcenniejszych, ale również jeden z najbardziej wymagających obiektów z punktu widzenia ochrony i zarządzania. Pozostawiony na kilka dziesięcioleci własnemu losowi, stopniowo podlegał sukcesji wtórnej, skutkiem czego utracił znaczną część swoich walorów. Na szczęście w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w efekcie działań służb ochrony przyrody oraz miłośników tego obszaru, stopniowo odzyskuje on swoje przyrodnicze bogactwo. Dwukrotnie powiększany, obecnie rezerwat zajmuje obszar 8,65 ha i jest 10-krotnie większy niż przed 60 laty, w momencie jego utworzenia.

Obecnie prowadzone są tutaj intensywne zabiegi z zakresu ochrony czynnej, mające na celu przede wszystkim ograniczenie sukcesji, likwidację inwazyjnych gatunków roślin, takich jak m. in. barszcz Sosnowskiego, oraz odtwarzanie muraw. Działania prowadzone są w ramach dwóch projektów, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, których beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Na obecnym etapie do najważniejszych osiągnięć zrealizowanych w ramach projektów należy zaliczyć znaczne ograniczenie areału występowania barszczu Sosnowskiego, jak również połączenie płatów muraw, izolowanych dotąd z powodu rozdzielającego je sztucznego nasadzenia. W tym celu w granicach rezerwatu z drzew oczyszczono powierzchnię około 1,6 ha. Istniejące murawy są utrzymywane poprzez ekstensywne koszenie; w przyszłości planuje się również przywrócenie wypasu. Prace prowadzone w ramach projektów będą kontynuowane w latach kolejnych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu składa również podziękowanie Urzędowi Miejskiemu w Kietrzu oraz Nadleśnictwu Rudy Raciborskie za współpracę podczas realizacji działań podejmowanych na rzecz ochrony Góry Gipsowej.

 

Źródło: RDOŚ w Opolu