W związku z wątpliwościami dotyczącymi kryterium w zakresie wiedza i umiejętności zgłaszanymi w dniu 04-04-2018r. przez Oferentów którzy złożyli oferty, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zgodnie z rozdziałem XIV zapytania ofertowego unieważnia postępowanie numer 01/POIŚ/2018 o udzielenie zamówienia.