Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

  • Kopanki PLH300008, które odbędą się 29 listopada 2018 r. w godz. 10-13 w Szkole Podstawowej w Kopankach (adres: Kopanki 52, 64-330 Opalenica),
  • Dolina Samicy PLB300013, które odbędą się 4 grudnia 2018 r. w godz. 9-12 w świetlicy wiejskiej w Wargowie w gm. Oborniki (adres: Wargowo 4, 64-605 Wargowo).

Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem warsztatów jest zaprezentowanie stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń, wpływających negatywnie na gatunki. Ponadto dla obszarów Natura 2000zaplanowano omówienie projektów planów zadań ochronnych, wraz z propozycją celów działań ochronnych i działań ochronnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów lokalnych przewidziano serwis kawowy 15 minut przed spotkaniem oraz w trakcie przerwy.

Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Ramowy program warsztatów lokalnych:

  • powitanie i przedstawienie celu spotkania
  • prezentacja dot. obszaru Natura 2000, przedmiotów ochrony obszaru oraz oceny stanu ochrony tych przedmiotów
  • przerwa kawowa
  • prezentacja projektu planu zadań ochronnych
  • podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania
Źródło, fot.:RDOŚ Poznań