Już wkrótce na naszej stronie będą dostępne wykłady on-line zrealizowane specjalnie na potrzeby projektu „Ogólnopolski Program Wsparcia Gmin i Powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody”. Wykłady będą publikowane co kwartał od początku 2018r.

 • WYKŁAD NUMER 1 będzie obejmował tematykę związaną z bogactwem różnorodności przyrodniczej Polski, w tym stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element zarządzania zasobami środowiska, teorię ekonomii środowiska i modele systemów zarządzania środowiskiem uwzględniające eksploatację zasobów, ochronę środowiska oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej.
  Termin publikacji: styczeń 2018r.
 • WYKŁAD NUMER 2 będzie obejmował tematykę związaną z zarządzaniem terenami o wysokich walorach przyrodniczych, wzmocnieniem systemu zarządzania obszarami chronionymi, utrzymaniem i odbudową cennych ekosystemów, skuteczną egzekucję przepisów zakresie ochrony przyrody oraz różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian klimatu i wrażliwość ekosystemów cennych przyrodniczo na zmiany klimatu, w tym ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych.
  Termin publikacji: kwiecień 2018r.
 • WYKŁAD NUMER 3 będzie obejmował tematykę związaną z zieloną infrastrukturą jako narzędziem pozwalającym na utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych, społecznych i rekreacyjnych dla gmin wiejskich i miejskich oraz możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.
  Termin publikacji: czerwiec 2018r.
 • WYKŁAD NUMER 4 będzie obejmował tematykę związaną z efektywnym zarządzaniem ochroną środowiska na szczeblu gminy, szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS, opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska, studium przypadku wybranych zagadnień oraz promocję dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.
  Termin publikacji: październik 2018r.

Każdy z filmów będzie trwał około 25 minut. Na zakończenie wykładu, każdy użytkownik będzie miał możliwość pobrać materiały merytoryczne, tj. prezentację prelegenta wraz z jego komentarzami, dodatkowe materiały uzupełniające oraz ciekawostki związane z zagadnieniem, polecane przez prelegenta. Dodatkowo, dzięki bezpośredniemu udziału w wykładach, każdy użytkownik będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie on-line o który więcej informacji znajduję się w zakładce „KONKURS”