Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki serdecznie zapraszają na XXIV Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sosnowcu.

XXIV seminarium krajobrazowe poświęcone będzie identyfikacji, typologii i ocenie krajobrazów miejskich i podmiejskich. Ważnym celem będzie także ocena kształtowania przestrzeni metropolitalnych i przebiegu procesów urbanizacji (suburbanizacja, urban sprawl). Aspekty te będą zestawione ze zmianą modelu gospodarowania (restrukturyzacja przemysłu i górnictwa, rekultywacja i rewitalizacja, innowacyjne kierunki kształtowania przestrzeni usługowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej).

Tematyka konferencji będzie obejmowała także sposoby, metody i narzędzia pomiaru przekształceń oraz oceny kierunków przemian krajobrazowych w obszarach miejskich i strefie podmiejskiej. Miejscem konferencji – części referatowej i sesji terenowej – będą miasta znajdujące się w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Planowana sesja terenowa zobrazuje realne zróżnicowanie i tempo przeobrażenia struktury krajobrazu oraz problemy jednoznacznej identyfikacji i typologii jednostek krajobrazowych.

GZM jest obszarem, w którym można zidentyfikować większość typów krajobrazów: krajobrazy centrum miast, krajobrazy górnicze, przemysłowe, poprzemysłowe, podmiejskie, mozaikowe, rolnicze czy małomiasteczkowe. Sosnowiecki ośrodek geograficzny i Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG wydają się w oczywisty sposób predysponowane do zorganizowania konferencji o powyższej tematyce, niezwykle aktualnej dla geografów, architektów i urbanistów.

Szczegóły wydarzenia, w tym komunikat i karta zgłoszenia, dostępne są na stronie Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG pod adresem www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl.

źródło: GDOŚ