Celem broszury jest określenie obowiązków i możliwości podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony przyrody oraz wskazanie wpływu tych działań na zrównoważony rozwój gmin. 

Przedstawienie problemu w sposób interdyscyplinarny, oparty na równowadze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Uwzględnienie w działaniach na rzecz środowiska i funkcjonującego w nim człowieka ekologii, ekonomii, efektywności i edukacji. Przedstawienie samorządu jako organizacji społecznie odpowiedzialnej, od której zależy jakość życia mieszkańców oraz rozwój cywilizacyjny oparty na dbałości o środowisko, w którym żyjemy. W związku z tym celem autorek jest, aby publikacja zawierała jak najwięcej informacji, które gminy będą mogły wykorzystać w swoich działaniach. Oczywiście wszystkie problemy, dotyczące jakości środowiska, ochrony przyrody we wszystkich jej aspektach, nie zostaną rozstrzygnięte. Naszym celem jest natomiast, żeby jak najwięcej obszarów problematycznych zostało zidentyfikowanych i zasygnalizowanych oraz żeby wskazać możliwości i narzędzia do ich rozwiązania lub łagodzenia skutków zaniechania działań. Pokusimy się również o przedstawienie Państwu propozycji zakresu zadań merytorycznych, obowiązków oraz uprawnień dla specjalisty do spraw zarządzania ochroną przyrody w gminie, określimy także bariery które napotykamy w realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Postarajmy się zatem zdefiniować pojęcie ochrony przyrody, żeby zrozumieć wagę tematu. Zastanówmy się nad obszarem interwencji, zaangażowania czy działań, które powinniśmy realizować. W tym celu możemy wykorzystać rysunek nr 1 wraz z towarzyszącym mu opisem.